top of page

The Study and the House -

"I have no place to go back to"

בית.jpg

חדר העבודה והבית -

״אין לי מקום לחזור אליו״

תוכנית אשר עוסקת במקומו של הבית ושל חדר עבודתם בחייהם ויצירתם של סופרים ומשוררים ישראלים.
איבוד הבית בשלבים הראשונים בחיי היוצרים הותיר אחריו משקע עמוק אשר בבגרותם נתנו לכך ביטוי בכתיבתם. הבית כלל את חבריהם, החצר הגדולה, הרחוב הראשי והחנויות באזור. חוויות אשר מילאו אותם בילדותם והופיעו שוב כזכרונות שונים. יש אשר ראו בהם זכרונות יפים, יש כואבים והיו גם עצובים.
חדר העבודה היה החלק החשוב ביותר בבית והתרכז סביב חייהם ויצירתם של סופרים ומשוררים רבים. תחושת הביתיות בכתיבה שכנה אצל רבים מהסופרים ליד שולחן הכתיבה בחדר שלהם. חדר אשר נבנה מפריטים אישיים וחוויות לאורך השנים. היוצרים הציגו את חדר עבודתם ביראה ובכבוד.

bottom of page