top of page

National Ethnic Religion - "They and We"

דת copy.jpg

 דת/עדתיות

״הם ואנחנו״

התוכנית עוסקת בהשפעת הדת העדתיות והלאומיות על חייהם ויצירתם של הסופרים והמשוררים.
״כשהגעתי לארץ התברר לי שאני מזרחי״, כך אומר הסופר אמנון שמוש יליד חאלב. ניסיון חייהם והחוויות אשר עברו העולים בהגיעם לארץ עוררו אצל הסופרים והמשוררים את יצר הכתיבה והצורך לנסות ולתקן את המעוות.  יש יוצרים אשר צעדיהם הראשונים של הוריהם במעבר מארץ זרה לארץ ישראל הכאיב להם והביעו זאת בכתיבה ויש יוצרים אשר איבדו את אמונם בדת לאחר רצח משפחתם בשואה. השפעת החברה הישראלית לאורך השנים גרמה לסופרים ומשוררים לכתוב בבגרותם על העוול אשר נעשה להם ונלחמו בכתיבתם באיחוי השסע העדתי.

bottom of page