top of page

Aliya -

"We came to Israel"

עלייה copy.jpg

עלייה

״אנו באנו ארצה״

התוכנית עוסקת בהשפעת העלייה לארץ ישראל על חייהם ויצירתם של סופרים ומשוררים
מבין ההשפעות הרבות על חייהם של סופרים ומשוררים אנו מוצאים את שפת אימם מול השפה העברית. דרך הביטוי והמבטא יצר משבר אמון חברתי בין אוכלוסיות שונות ובנה מעמדות בתוך החברה. ההופעה הפיסית כמו גוון העור והשיער היוו חומה עוד לפני שהם אמרו מילה. ההשתייכות לעם זה או אחר יצר ניכור בין קהילות שונות והחיבור החברתי לא התאפשר ואפשר לומר בצער, עד ימינו אנו.
המעמדות אשר נוצרו בין אוכלוסיות שונות גרמו לפגיעות אישיות, העלבות וחוסר כבוד בין בני האדם אשר הגיעו עד לאלימות פיסית. עולים רבים עזבו את ביתם אשר חיו בעושר ובכבוד ובהגיעם לארץ איבדו גם את עושרם וגם את כבודם. הפרידה מבני משפחה והגעגועים אליהם ולאורח חייהם מצאו אף הם ביטוי בתוך הכתיבה. הכאב והעלבון הביא יוצרים רבים אל הכתיבה והפצת חוויותיהם לכלל העם ולמען הדורות הבאים.

bottom of page